Лимба молдовеняскэ Wiki
Advertisement
Степэ
Степа Курумбел Русия.jpg

Степэ — зонэ ӂеографикэ натуралэ дин брыул температ ши чел субтропикал ал Емисферей де Норд ши ал Емисферей де Суд. Еа се карактеризязэ, ын темей, принтр'ун релиеф де кымпие, принтр'о климэ калдэ ши ускатэ ши пречипитаций модерате (140 — 450 мм). Аич ну сынт пэдурь, ын скимб се ынтылнеште о веӂетацие компусэ дин ербурь перене адаптате ла кондиций де сечетэ ши ӂер (ын спечиал граминее), каре креск пе чернозьомурь типиче, судиче ши пе солурь кастаний. Май апроапе де зона де силвостепэ, унде клима е май умедэ, пе лынгэ граминее, се ынтылнеск пе ынтиндерь марь планте пэстэйоасе сэлбатиче. Ку кыт се ынаинтязэ спре суд, ку атыт май дес ын компоненца коворулуй веӂетал се ынтылнеск диферите спечий де негарэ, пэюш ши алте граминее резистенте ла сечетэ. Ла екстремул суд ли се алэтурэ ши пелинул.

Степеле окупэ територий именсе ын Америка де Норд, дар принчипалул масив окупат де степэ есте ситуат ын Еурасия. Мичь инсуле де степэ екзистэ ши ын Емисфера де Суд — ын Арӂентина, Аустралия. Степа натуралэ се презинтэ ка ун ландшафт ӂеографик дескис, план ши питореск.

Ын Молдова, ла норд де Кодри се афлэ степа Бэлцулуй — ынтинсэ ши фертилэ — каре, конформ мэртуриилор унор ботаништь дин секолул 19, авя ун богат ковор веӂетал, ын каре предоминау ербуриле де пэшуне, фапт каре а фаворизат формаря ын ачастэ реӂиуне а челор май буне чернозьомурь. Ла судул Молдовей с'а ынтинс степа Буӂякулуй ку о климэ май ускатэ. Кындва степа Буӂякулуй ера де о фрумусецэ рарэ. Ятэ че скрия деспре еа ун кэлэтор дин секолул 19: «Ын фаца мя се ынтиндя ун инфинит ковор верде, пресэрат песте тот ку флорь». Ши ын континуаре: «Парфумул пе каре ыл рэспындяу ачесте ынтиндерь енорме де ербурь те пэтрундя пынэ ын адынкул суфлетулуй». Categorie:Степе

Advertisement